Separatori naftnih derivata sa koalescentnim filterom

Separatori naftnih derivata upotrebljavaju se svuda gde otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih mineralnih tečnosti (nafta i derivati). Uglavnom se radi o površinskoj vodi. Koristi za prečišćavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda za sve površine izložene padavinama i sa većom količinom taloga, kao što su saobraćajnice, trgovi, parkovi, benzinske pumpe, auto servisi, garaže, industrijski pogoni… GHIBLIPLAST proizvodi separatore po evropskoj normi EN858 sa taložnikom i koalescentnim promenljivim filter uloškom. Kvalitet prečišćenih voda iz separatora je manji od 5mg/L.

Proizvod prati kompletna tehnička dokumentacija sa pripadajućim atestima i sertifikatima. Separatori se proizvode od polietilena visoke gustine (PEHD) tehnologijom spiralnog namotavanja. Sastoje se iz dela za taloženje i dela sa koalescentnim ­filterom. Taložnik je opremljen sa elementima za usmeravanje toka i sprečavanje vrtloženja vode. Na taj način se intezivira taloženje čvrsth materija i omogućava kvalitetno i nesmetano odvajanje ulja i naftnih derivata u sledećoj fazi obrade. Koalescentni filterski paket omogućuje visok stepen izdvajanja naftnih derivata i osigurava da prečišćena tečnost ima najviše do 5 mg/l neemulgiranih ulja i masti.