Šahte za kanalizaciju i vodomere

Ghibliplast plastične šahte

Kanalizacione plastične šahte ili šahtovi-reviziona okna su jedan od neizostavnih elemenata kanalizacionog sistema, imajući u vidi i kišnu, drenažnu pa čak i fekalnu kanalizaciju. Šahte se, u kanalizacionim sistemima, uglavnom postavljaju na određenim tačkama cevovoda. Ta mesta gde cevovod menja pravac, nagib ili prečnik cevovoda, pa čak i mesta gde se cevovod račva, zapravo mesta gde se više cevi spaja u jednu tačku.


Naše plastične šahte su izrađene od polietilena visoke gustine, tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena i polipropilena.

Šahte se takođe mogu postaviti i na mestima duž linije cevovoda. Njihova funkcija u tim slučajevima je da, ukoliko dođe do naglog povećanja protoka kao mogu da prihvate deo količine vode i da služe za pristup cevovodu za potrebe eventualnog odgušivanja ili čak čišćenja.

Prednosti u odnosu na konvencionalne betonske šahte su: mala masa šahte koja omogućava znatno brže postavljanje i manipulaciju kao i manje troškove transporta, apsolutno vodonepropusne i neporozne, imaju veliku krutost i elastičnost tako da pri pomeranju tla neće doći do pucanja šahte. GHIBLIPLAST plastične šahte imaju dug vek trajanja koji se kreće iznad 50 godina. Izrada ovih proizvoda (plastične cevi i šahte) podrazumeva i montažu na terenu tj. izradu cevovoda. Izborom GHIBLIPLAST šahtova i njihovim ekstruzionim zavarivanjem spoljašnje ili unutrašnje strane (u zavisnosti od prečnika cevi), veoma efikasno se neutrališe štetan uticaj visokog nivoa i pritiska podzemnih voda na cevovod i u većini slučajeva gde je kota dna cevi ispod nivoa reka i mora, gde su podzemni tokovi veoma aktivni vrši se izbor ovakvog cevovoda, upravo zato što garantuje veliki procenat nepropusnosti u odnosu na ostale vrste spojeva (beton-PVC, dihtung gumica,…)

Možemo da izradimo: kanalizacione, vodomer šahte, prepumpne kao i ublažavajuće šahte.

Kanalizacione šahte

GHIBLIPLAST  spiral plastične kanalizacione šahte se izrađuju  u skladu sa standardom EN 13598-2 (Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – 

GHIBLI – spiral kanalizacione  plastične šahte telo je izrađeno od naše spiralno motane plastične cevi, a svi  ostali sastavni delovi šahte, kao što su ulazni i izlazni priključci, dno i kineta, se  za telo šahte spajaju zavarivanjem apsolutno vodonepropusnim varovima. Šahte izrađujemo u istom opsegu prečnika kao i cevi – unutrašnji prečnik ID od Ø300 do Ø3000 mm.

Debljina zida, jačina i krutost plastičnih šahti se, po potrebi, proračunavaju i za svaki pojedinačni slučaj i uslove ukopavanja (dubina, vrsta okolnog tla, podzemna voda, spoljašnja opterćenja,…) a u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima ASTM F 1759 i EN 1778, dok se u specijalnim slučajevima za proračune koristi i analiza metodom konačnih elemenata – FEM analiza.

U zavisnosti od projekta, kanalizacionih sistema, kao i mesta ugradnje plastičnih šahtova, postoje četri osnovna tipa plastičnih šahti.

Na plastične šahte se može ugraditi bilo koji tip standardnih priključaka, pa se one mogu prilagoditi bilo kom tipu cevi (spiralno motanim, korugovanim, glatkim,…). Takođe, priključci se mogu postaviti na bilo kom mestu na plastičnoj šahti, po visini i po uglu, tako da se u potpunosti mogu prilagoditi specifičnim zahtevima bilo kog projekta.

Šaht za ugradnju u podzemnoj vodi

Šaht za ugradnju u tlo bez podzemne vode

Tangencijalna šahta

Šaht sa plastičnim konusnim završetkom

Unutrašnjost plastičnih šahti je relativno glatka, dno i kineta su za telo šahte zavareni apsolutno vodonepropusnim varovima.

U mogućnosti smo da unutar plastične šahte ugradimo i razne vrste pratećih elemenata koji se, u projektima, često zahtevaju kao što su: žablji poklopci („klapne“), držači, uške, oslonci i slično. 

 

Unutar plastične šahte se po potrebi takođe mogu ugraditi i odgovarajuće penjalice, koje mogu biti plastične ili plastificirane-metalne (u skladu sa EN 13101), ili pak klasične metalne merdevine koje mogu biti izrađene od čelika (nerđajući – inox ili konstrukcioni uz odgovarajuću površinsku zaštitu) ili od aluminijuma.

S obzirom da se radi praktično o pojedinačnoj proizvodnji, vrši se stopostotna interna kontrola svake izrađene plastične šahte u pogledu dimenzija i vodonepropusnosti, a po potrebi, i za veće serije, vrše se i detaljnija ispitivanja od strane ovlašćenih državnih institucija – ispitivanje  obimne (prstenaste) krutosti tela šahte, zatim aksijalne nosivosti i slično, a u skladu sa EN 13598-2.

Ublažavajuće ili kaskadne šahte

Ublažavajuće plastične šahte, za smirivanje vode se primenjuju kod cevovoda kod kojih postoji relativno velika visinska razlika između početne i krajnje tačke cevovoda, dakle obično na strmim terenima. 

Funkcija im je da ublaže udare, koji nastaju pri tečenju vode, i smanje brzinu protoka. Fleksibilnost u izradi omogućuje da se ublažavajuće plastične šahte mogu prilagoditi bilo kojim projektnim odnosno radnim uslovima.

Sigurnosne šahte

Osnovna funkcija im je zaštita i lak pristup pojedinim elementima koji se ukopavaju u zemlju. Prostor unutar plastične šahte je zaštićen od spoljnih opterećenja i uticaja kao što su zemlja, voda, atmosferski uticaji, pristup neovlašćenih lica i slično. U građevinskoj industriji, u zavisnosti od toga šta se u njih ugrađuje, imaju najčešću primenu kao:

    • Plastične vodomerne šahte (šahte za vodomere);

    • Plastične ventilske šahte (šahte za ventile) i

    • Plastične elektro – kablovske šahte (šahte za kablove i električne komponente.

 

U principu su veoma slične konstrukcije kao i prethodna dva tipa naših plastičnih šahti s tim što obično imaju i  prateći pokretni plastični poklopac radi lakog pristupa zaštićenim elementima. Naše plastične šahte karakteriše izuzetno laka ugradnja – ukopavanje u zemlju, jednostavno priključivanje bilo u slučaju novih ili postojećih sistema i minimalna potreba za održavanjem. 

Mogu biti vertikalnog ili horizontalnog tipa.

PREPUMPNE ŠAHTE - CRPNE STANICE

Prepumpne šahte ili kako se još zovu crpne stanice, njihova konstrukcija je slična kao kod kanalizacionih šahti , takođe se sastoje iz spiralnog motanog tela-cilindra na koje zavareno dno i odgovarajući priključci i takođe se ukopavaju u zemlju, ali njihova funkcija je malo drugačija. 

One vrše prihvat otpadne vode od fekalne, kišne ili drenažne kanalizacije ili od industrijskih otpadnih voda, koje se u šahtu ulivaju gravitacionim tokom, dok samo dno šahte ima uronjeno dno ili potapajuću pumpu koja, koja kroz odgovarajući potisni cevovod izbacuje prikupljenu otpadnu vodu ka odgovorajućem zbirnom kolektoru. Takođe ih zovu muljne pumpe ili muljne pumpe sa drobilicom ili čak fekalne pumpe, koje su bitne za otpadne vode koje sadrže blato, polučvrste i čvrste čestice. 

Najčešće su vertikalnog tipa, ali mogu biti i horizontalne.

Kada govorimo o kanaluzacijama pod pritiskom, moramo da spomenemo da takav tip ili sistem odvođenja otpadnih fekalnih voda pri čemu ta voda koja je spojena sa više cevi ulazi u sabirnu u kojoj je instalirana specijalna muljna pumpa. Kad nivo vode u šahti dostigne određenu vrednost, kroz potisni cevovod koji obično čine plastične cevi pod pritiskom, čiji prečnik je  obično  manji nego ulazne kanalizacione cevi, izbaci skoro celokupan sadržaj šahte transportujući ga sve do zbirnog kolektora, glavne crpne stanice ili postrojenja za prečišćavanje. Pumpa, kao što je navedeno, radi veoma kratko i shodno tome troši relativno malo energije i ima dug vek trajanja.

VODOMER ŠAHTE

Vodomer šahte su slične konstrukcije kao kanalizacione ili prepumpne, sa tom razlikom da imaju pokretni plastični poklopac radi lakog pristupa. Mogu biti horizontalne ili vertikalne. Njihova primena je veoma široka, domaćinstvo, vikend-kuće ili naselja, stambene zgrade, poslovni objekti, industrijska postrojenja. Naše šahte mogu biti sa ili bez termoizolacije.

Naravno mogu imati sve potrebne priključke.

Njihova konstrukcija omogućava fleksibilnost u izradi, a zavisno od potrebe kupca, zapravo projektnog prostora i uslova, može biti namenjena za jedan ili više vodomera, sa ili bez danceta.