Separatori masti, ulja i naftnih derivata

Separatori sa koalescentnim filterom

Separatori se upotrebljavaju svuda gde otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih mineralnih tečnosti (nafta i derivati). Uglavnom se radi o površinskoj vodi. Separatori se koriste za prečišcavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda za sve površine izložene padavinama i sa većom količinom taloga – saobraćajnice, trgovi, parkovi, benzinske pumpe, auto servisi, garaže, industrijski pogoni.

Separatori se proizvode po evropskoj normi EN858 sa taložnikom i promenljivim koalescentnim filter uloškom. Kvalitet prečišćenih voda manji je od 5mg/l.

Naše separatore prati kompletna tehnička dokumentacija sa pripadajućim atestima i sertifikatima (usklađenost sa SRPS EN-858-1 i SRPS EN-858-2, atest materijala, atest zavarivača). Proizvode se od polietilena visoke gustine (PEHD), tehnologijom spiralnog namotavanja. Sastoje se iz dela za taloženje i dela sa koalescentnim fiterom. Taložnik je opremljen elementima za usmeravanje toka i sprečavanje vrtloženja vode.

Na taj način se intezivira taloženje čvrsth materija i omogućava kvalitetno i nesmetano odvajanje ulja i naftnih derivata u sledećoj fazi obrade. Koalescentni filterski paket omogućuje visok stepen izdvajanja naftnih derivata i osigurava da prečišćena tečnost ima najviše do 5 mg/l neemulgiranih ulja i masti.

           

                            

Separatori sa BYPASS-om

Koriste se za tretman atmosferskih voda sa velikih površina (saobraćajnice, parkinzi, trgovi) gde su moguće povremene pojave većih količina voda. Tako se obezbeđuje da se prvi talas zaprljane vode uvodi u separator, a ostala količina padavina sa ispirne površine se prevodi preko BYPASS-a. Na ovaj način se postiže optimizacija kapaciteta uređaja i značajno smanjuje ukupna investicija.

Održavanje separatora

Nakon postavljanja postrojenja za prečišćavanje potrebno ga je napuniti vodom do nivoa izlaza i proveriti hidraulički protok vode. U zavisnosti od dužine rada, količine i stepena kontaminacije ulazne vode, potrebno je u određenom vremenskom intervalu osigurati odvoženje istaloženih čvrstih materija iz taložnika i izdvojenog ulja i obezbediti njegovo odlaganje u skladu sa propisima o odlaganju opasnog otpada.

                             

Način ugradnje

Ugradnja je brza i laka. Nema potrebe za dodatnim troškovima oko betonskih radova, izrade temelja i sl. separatori ulja se ugrađuje u iskopan rov većih dimenzija od samog separatora. Postavljaju se na zbijenu posteljicu od peska ili šljunka visine 300mm, a zatim se ravnomerno po obodu zatrpava peskom ili šljunkom. Zbijanje se vrši ručno ili mašinski, a potrebno ga je izvoditi tako da ne dođe do oštećenja danca ili omotača. Materijal za zatrpavanje koristiti do 200mm iznad temena separatora, a za preostalu potrebnu količinu se može koristiti materijal iz iskopa. Neophodno je da zbijanje peska oko uređaja bude 95% po Proktoru.

 

Ukoliko se uređaj postavlja ispod saobraćajnice koja je predviđena za odvijanje teškog teretnog saobraćaja potrebno je ugraditi dodatnu armiranu betonsku (rasteretnu) ploču. Detaljnije objašnjenje postupka zatrpavanja i ugradnje propisano je standardom EN1610. U slučaju ugradnje separatora u tlo sa podzemnom vodom obratiti pažnju na pojavu sile uzgona.

Način ugradnje na terenu sa visokim podzemnim vodama

Postiže se ankerisanjem separatora za betonsku armiranu ploču. U slučaju prisustva podzemnih voda na mestu nameravane ugradnje na posteljici od peska uraditi betonsku podlogu. Dimenzije betonske ploče određuju se prema sili potiska. Broj mesta za ankerisanje, dimenzije ankera i jačina traka za vezivanje se dimenzionišu iz uslova stabilnosti.

Prednosti proizvoda:

 • Jednostavni za manipulaciju, montiranje i održavanje, zbog svoje male mase
 • Bez uticaja na visoke i niske temperature
 • Velika statička nosivost ( mogućnost ugradnje u saobraćajne površine)
 • Bez korozije
 • Povoljna cena
 • Bez uticaja podzemnih voda
 • Dug eksploatacioni vek preko 50 godina
 • Otporni na habanje i hemijski uticaj velikog broja supstanci. (konsultovati proizvođača)

Veličina i efikasnost separatora nafte zavise od mnogo faktora:

 • od količine priliva otpadne vode koja protiče za sekundu [l/s]
 • od površine odvodnjavanja [m2]
 • od vrste nečistoća
 • od koncentracije nerastvorljivih nečistoća (pesak, mulj)
 • od upotrebljenog sredstva za pranje

Veličinu separatora određuje priliv vode u l/s koju separator može da preradi. Separator se pojektuje tako da može da savlada i petostruki dotok pri provali oblaka. Ukoliko nije poznata količina dotoka vode, moguće je upotrebiti kao osnovnu orijentaciju površinu sa koje se spira voda u m2.

               

Dimenzije i karakteristike separatora
Tip separatoraProtok l/s

Zapremina

V=m3

Dimenzije

(R x L) mm

Priključne cevi (ulaz i izlaz) mm
GSH-2211000×1200Ø125
GSH-5521000×2500Ø125
GSH-101031200×2600Ø160
GSH-151551200×4500Ø200
GSH-202081600×4000Ø200
GSH-3030121600×6000Ø250
GSH-5050151600×7500Ø300
GSH-8080202400×5000Ø300
GSH-100100302400×6800Ø400
GSH-150150362400×8000Ø500
GSH-200200402400×8800Ø600
GSH-250250502400×11100Ø600
TipProtok l/sPovršina
GSH-52 – 5 l/s50-300m2
GSH-102 – 10 l/s300-1000m2
GSH-205 – 20 l/s600-2000m2
GSH-5010 – 50 l/s1300-5000m2
GSH-10020 – 100 l/s4500-10000m2