BIOLOŠKI PREČISTAČI OTPADNIH VODA

Prečišćavanje otpadnih voda SAF tehnologijom

U saradnji sa Danskom kompanijom Sunstone Water Group, svetskog lidera u oblasti izrade bioloških prečistača, u mogućnosti smo da Vam ponudimo najmodernije sisteme za prečišćavanje otpadnih voda, koristeći SAF tehnologiju (potopljeni aerirani filter).

Razvoj naselja i povećanje standarda stanovništva uzrokuju zagađenje čovekove okoline, a među najteže oblike zagađenje se ubraja i zagađenje voda. Potrošnja vode za razne potrebe postaje sve veća što uzrokuje i porast količina otpadnih voda. Ovakvim trendom porasta zagađenja voda značajno se ugrožava čovekova životna sredina. Pitke vode su sve više zagađene otpadnim vodama.

Preko 30% pitke vode u Engleskoj sadrži „korišćenu” vodu, u pitkoj vodi koju koristi Pariz procenat „ponovno korišćene” vode je preko 50%, a Rurska oblast (Nemačka) koristi pitku vodu sa udelom oko 40% tretirane otpadne vode. Zahtevi na kvalitetu ispuštene vode sve su stroži, čemu mora udovoljiti tehnologija njene obrade.

Sistem za odvod vode jako osetljivo reaguje ako u njega dospe previše masti. Nažalost ne može se uvek sprečiti da masti i ulja dospeju s otpadnom vodom u odvod. Masti se sastoje od čvrstih i rastvornih materija. Čvrste se materije talože na zidovima cevi i uzrokuju začepljenja. U sistemu se masti i ulja menjaju usled hemijskih i bioloških reakcija u masne kiseline neugodnih mirisa. Te kiseline su izuzetno agresivne i dovode do korozije.

Drugačije izgleda u zanatstvu i industriji, gde se ispuštaju otpadne vode koje sadrže ulja i masti. Primena DIN EN 12 056, DIN EN 752 i DIN 1986-100 propisana je od strane komunalnih propisa o odvodu. Prema DIN-u 1986-100 ta preduzeća su obavezna da provode odvode preko uređaja za odvajanje masti prema DIN 4040-1 i DIN V 4040-2. Na taj način odvodi iz kuhinja restorana, hotela, odmorališta (na auto-putu) i kantina moraju biti opremljeni uređajima za odvajanje masti, i to nezavisno od broja porcija jela, koja se tu dnevno pripremaju.

Biološko prečišćavanje otpadnih voda

Predviđen biološki deo sačinjavaju bazeni za nitrifikaciju i denitrifikaciju. U središnji armiranobetonski ili plastični (PEHD) cilindar bazena cevovodima pod pritiskom se dovodi egalizovana i fino mehanički prečišćena (otaložena) otpadna voda i aktivni povratni mulj. U ovom se bazenu vrlo brzo uspostavlja anoksično stanje. Bakterije aktivnog mulja odgovorne za denitrifikaciju počinju da troše kiseonik iz prisutnih nitrata u egaliziranoj sirovoj otpadnoj vodi i mulju, pri čemu se izdvaja azot u gasovitom stanju i uz pojačano mešanje sadržaja u cilindru odgasuje se u atmosferu tj. vrši se denitrifikacija azotnih jedinjenja.

Sve navedeno se vrši putem aerobnih mikroorganizama (aktivnog mulja) uz veštačko unošenje potrebne količine kiseonika pomoću aeracijskih grana sa savremenim membranskim aeratorima. Potrebna količina kiseonika se unosi uduvavanjem komprimiranog vazduha proizvedenog na duvačima smeštenim u kompresorskoj stanici. Finalno razdvajanje prečišćene otpadne vode i mulja vrši se u preostalom spoljašnjem prstenu taložnice u kojem se uspostavlja pretežno horizontalno strujanje ka prelivnim konzolnim žlebovima na spoljnom obodu taložnice.

Princip rada potopljenog aeriranog filtra (SAF) je da prethodno obrađena ili smeštena otpadna voda prolazi kroz filter sloj gde bakterijska kultura nazvana biofilm degradira rastvoreno organsko zagađenje. Takođe, deo suspendovanih čvrstih materija i koloida absorbuje biofilm i tako se uklanja iz otpadnih voda.

Između ostalog, potopljeni filterii imaju sledeće povoljne karakteristike:

    • stabilan rad

    • jednostavno rukovanje (koristi se i za samostalne stambene jedinice)

    • za razliku od suspendovanih procesa biomase, ne zahteva povratak mulja ili recirkulaciju

Fiksni slojevi su potopljeni biofilmski reaktori u kojima se nosivi ili puni materijal nalazi ispod vodene površine (potopljen). U fiksnim potpornim ležajevima materijal za punjenje može biti strukturirani modul ili rasuti materijal, ali pretpostavka je da se mora fiksirati bez pomeranja, kao u uobičajenom sloju bakterija. Oni se mogu nazvati procesima biofilma potopljenog provetravajućeg filtera (Submerged Aerial Filter – SAF). Višak biofilma kontinuirano se odvaja erozijom, pa je potrebno konačno taloženje ili filtracija. Međutim, pranje filtera nije potrebno.

U većini slučajeva smatra se dobrom praksom da se postrojenja za prečišćavanje sastoje od više jedinica sa provetravajućim slojevima, tako da se reakciona jedinica deli u nekoliko faza. Razvoj i uspon ovog procesa počeo je 80-ih, njegov razvoj bio je usmeren kao poboljšanje performansi filtera.

Primena

Trenutno se koriste kao:
• predobrada, uglavnom iz teških industrijskih otpadnih voda
• sekundarna obrada, sa ili bez nitrifikacije
• tercijetna nitrifikacija
• istovremena nitrifikacija / denitrifikacija


Prednosti SAF tehnologije u odnosu na konkurentske SBR, SBBR, MBR i MBBR su niža cena izrade i instalacije, jako mala potrošnja električne energije potrebne za unos kiseonika i finalnu filtraciju, kao i manje dimenzije celokupnih sistema.
Kada je niža cena u pitanju, manja je razlika u cenama između SAF i konkurentskih tehnologija u malim sistemima, ali sa povećanjem zapremina i protoka celokupnog sistema, razlika u cenama raste skoro eksponencijalnom razlikom u korist SBR tehnologije.